fbpx

SSAT TEST PREP

สถาบัน EduSmith ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาการสอบและสามารถปรับตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ผ่านการฝึกทำข้อสอบ SSAT เพื่อให้นักเรียนทุกคนคุ้นเคยกับรูปแบบการสอบ เวลาในการทำข้อสอบ รูปแบบของคำถาม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะมีความพร้อมและความมั่นใจในการสอบจริง

รายละเอียดโปรแกรม

service-04

การเรียนแบบตัวต่อตัวและกลุ่มเล็ก

การเรียนทั้งแบบตัวต่อตัวหรือกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็กๆ กับอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา คลาสนี้เหมาะสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น จัดสอนตามระดับความรู้ของนักเรียนแต่ละคน ในวันเวลาที่นักเรียนกำหนดเองได้

service-05

การเรียนแบบกลุ่ม

เรียนร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆ ใน interactive sessions ที่นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้จากการฟังความเห็นของเพื่อนๆในคลาส

ความสำเร็จของนักเรียน EduSmith

GMAT Exam Insights

ความสำเร็จของนักเรียน EduSmith

SSAT

97

94

91

82